ထမင္းေပါင္္းအိုး မီးႏွစ္္လံုးျပိဳင္လင္းေနျပီး ခ်က္မရျဖစ္ေနလွ်င္ ေျဖရွင္းနည္္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ထမင္းေပါင္္းအိုး မီးႏွစ္္လံုးျပိဳင္လင္းေနျပီး ခ်က္မရျဖစ္ေနလွ်င္ ေျဖရွင္းနည္္း

ထမင္းေပါင္္းအိုး ႏွွင့္ ျပႆနာမ်ား

တခါတရံံ ထမင္းေပါင္းအိုးေတြ မွာ မီး ၂ လုံး စလုံး လိုက္လင္းေနတာမ်ိဳးကိုိ ၾကဳံေတြဘူးမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

ပုံမွန္အားျဖင့္ မီးထိုးလိုိက္လၽွင္ ေႏြးမီး အဝါသာလၽွင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၊ ခလုပ္ဖိခ်လိုက္မွသာ မီးနီကို ေျပာင္းသြားရမည့္ ပုံစံတည္ေဆာက္ထားပါသည္ ။

ထိုသို႔မဟုတ္ပဲဲ မီးနီ ၂ ခုလုံးလင္းေနပါက အတြင္းတြင္္ ဘုံႀကိဳးျပတ္ေနျခင္းသာလၽွင္ျဖစ္ၿပီး ျပန္ဆက္ေပးလိုက္ပါက မူလအတိုင္း မီးတလုံးျခင္း ျပန္လင္းသြားမွာျဖစ္ပါသည္ ။

ေႂကြြသီး Fuse တပ္ဆင္ထားသည့္ မီးဇာငုတ္ႏွင့္ ဆန္က်င္ဘက္ မီးဇာငုတ္တြင္ ႀကိဳး ၂ ေခ်ာင္းတပ္ဆင္ထားမွာျဖစ္ၿပီး တေခ်ာင္းမွာ ဘုံႀကိဳးျဖစ္၍ ျပတ္ေနပါက မီး ၂ လုံးစလုံးလင္းေနတတ္ပါသည္ ။

ျပင္ဆင္ပုံမွာ အိုးကိုိဖြင့္လိုက္ပါ မီးႀကီုးအဝင္ ၂ ေခ်ာင္းရွိသည့္္ အနက္ ေႂကြသီး Fuse တပ္ဆင္ထားသည့္ ႀကိဳးကို ဦးစြာ ရွာေဖြလိုက္ပါ ။

ျပန္လည္တပ္ဆင္ထားသည့္္ ပုံစံမ်ိဳး ထိိထားေပးလိုက္ပါက မိးဝါသာလၽွင္္ လင္းေတာ့မွာျဖစ္ပါသည္ ။

ထိုႀကိဳးသည္္ တခါတ႐ုံ ျပတ္ေနျခင္းကို ေသခ်ာမျမင္ရမပဲ မသိမသ‌ာျပတ္ေနတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေႂကြသီး Fuse ကို ဦးစြာ ရွာေဖြလိုက္ပါ ။

ေႂကြသီး Fuse ကိုိ မီးဇာကြိဳိင္ ထိပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားျခင္းကို အလြယ္တကူ ျမင္နိုင္မွာျဖစ္ပါသည္ ။

Fuse တပ္ဆင္တြဲထားသည့္ မီးဇာကြိဳင္ ရဲ့ ဆန႔္က်င္ဘက္ ငုတ္မွာ ႀကိဳး ၂ ေခ်ာင္းတပ္ဆင္ထားမွာျမင္ရပါလိမ့္မည္ ။

ပုံမွန္ အတိုင္း မီးထိုးလိုိက္ပါက မီးဝါသာလၽွင္လင္းေနမွာျဖစ္ပါသည္ ။

ထိုႀကိဳးငယ္ ၂ ေခ်ာင္းမွာ တေခ်ာင္းသည္ မီးလုံးငယ္ ၂ လုံးရဲ့ ဘုံႀကိဳးျဖစ္ၿပီး ၊ တႀကိဳးမွာေတာ့ ထမင္းခ်က္ ခလုပ္မွ ျပန္ထြတ္လာေသာႀကိဳးျဖစ္ပါသည္ ။

ယင္းႀကိဳး ၂ ေခ်ာင္းကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးလိုက္ပါက ဘုံႀကိဳးျပတ္ေနျခင္းကို ျမင့္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါသည္ ။

ခလုပ္ဖိိလိုက္မွသာလၽွင္ မီးနီီ သို႔ ေျပာင္းလင္းသြားျခင္းသည္ အမွန္ျဖစ္ပါသည္ ။

ေသခ်ာစြာ ဆက္ေပးလိုက္ပါ ။ မူလအတိုိင္း တလုံးျခင္းစီ ျပန္လင္းလာမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါသည္ ။

က်မ္းမာၾကပါေစ

#လၽွပ္စစ္ေက်ာင္းသား
www.nyilattun.com

ထမင္းေပါင္္းအိုး မီးႏွစ္္လံုးျပိဳင္လင္းေနျပီး ခ်က္မရျဖစ္ေနလွ်င္ ေျဖရွင္းနည္္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 7:53 AM Rating: 5 ထမင္းေပါင္္းအိုး ႏွွင့္ ျပႆနာမ်ား တခါတရံံ ထမင္းေပါင္းအိုးေတြ မွာ မီး ၂ လုံး စလုံး လိုက္လင္းေနတာမ်ိဳးကိုိ ၾကဳံေတြဘူးမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ပုံမွန္...

No comments: