လၽွပ္စစ္မီတာခ ပုံမွန္ထက္္ပိုမက်ေအာင္ ေရွာင္သင့္သည့္အခ်က္ ( ၂၄ ) ခ်က္္ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

လၽွပ္စစ္မီတာခ ပုံမွန္ထက္္ပိုမက်ေအာင္ ေရွာင္သင့္သည့္အခ်က္ ( ၂၄ ) ခ်က္္


လၽွပ္ စစ္ ဓာတ္ အားကို သုံးစြဲရာတြင္္ စနစ္တက် အသုံးမျပဳျခင္း၊ မလိုအပ္ပဲ ပိုသုံးထားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားက သင့္အိမ္ရဲ့ မီတာခကို ပုံမွန္ထက္ ပိုမို က်သင့္ေစနိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္္ မီတာခ ေခၽြတာနိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
(၁) တစ္ အိမ္လုံးတြင္ မည္သူမၽွ မရွိေနခ်ိန္၌ မလိုအပ္ေသာ လၽွပ္စစ္အသုံးျပဳမွု အားလုံးကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာသုံးစြဲပါ။
(၂) မီး ပူ တိုက္ေနစဥ္၊ တစ္ခုခုလုပ္ရန္္ ေခတၱ ထသြားပါက၊ မီးပူခလုပ္ကို ပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္အသုံးကို ေခၽြတာပါ။
(၃) အ မွန္ တ ကယ္ ၾကည့္မည့္အခ်ိန္၌သာ တီဗြီကိုဖြင့္ပါ။ ၾကည့္သူမရွိဘဲ အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္ထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
(၄) မ်က္ႏွာ သစ္စဥ္၊ သြားတိုက္ေနစဥ္္ ေရပိုက္ေခါင္းကို ဖြင့္ထားပါက၊ ေရဆုံးရွုံးရၿပီး၊ ေရျပန္တင္ရန္ လၽွပ္စစ္သုံးဖို႔ လိုအပ္လာပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြားတိုက္ေနစဥ္ ေရပိုက္ေခါင္းကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာပါ။
(၅) လူ ရွိ သည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ပန္ကာမ်ားကိို ဆက္တိုက္ဖြင့္ထားျခင္းက မီတာခ ပိုက်ေစပါ၍ အသုံးလိုမွ ဖြင့္ပါ။
(၆) ေလေအးေပးစက္၏ အပူခ်ိန္ကို ေနသာထိုင္သာရွိေသာ 24-25°C ခန႔္ ရွိ႐ုံသာ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။
(၇) တီဗြီႏွင့္ ေအာက္စက္တို႔ကို အသုံးမျပဳသည့္အခါ လၽွပ္စစ္ခလုပ္္ကို အၿပီးပိတ္ပါ။ Remote Control ျဖင့္သာ ပိတ္၍ Standby Mode ျဖင့္ ထားသည့္တိုင္ လၽွပ္စစ္မီတာတက္ေနပါမည္။
(၈) အေပၚေရတိုင္ကီ ေရျပည့္သည္ႏွင့္ ေရတင္စက္ကို အလိုအေလ်ာက္ရပ္ေစမည့္ စနစ္အား အသုံးျပဳပါ။ ေရမ်ား လၽွံက်သည္ကို ျမင္ရ ၾကားရမွ ေရေမာ္တာကို ေျပးပိတ္ျခင္းက လၽွပ္စစ္ေလလြင့္မွု ျဖစ္ေစပါသည္။ မီတာခ ပို၍ ကုန္ေစပါမည္။
(၉) ကြန္ပ်ဴတာကို အသုံးမျပဳသည့္အခါ လၽွပ္စစ္ခလုပ္ကိို ပိတ္ပါ။ Standby mode ျဖင့္ ထားသည့္တိုင္ လၽွပ္စစ္စားမွု ရွိေနသည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။
(၁၀) Exhaust Fan မ်ားကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္သာ သုံးပါ။ အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္မထားသင့္ပါ။
(၁၁) ျပင္ပအလင္းေရာင္ကို အသုံးခ်ပါ။ မလိုအပ္ေသာ အိမ္တြင္းလၽွပ္စစ္မီးမ်ားကို ေလၽွာ့သုံးပါ။
(၁၂) လမ္းမီးမ်ား၊ ၿခံတြင္းမီးမ်ားကိို ေနေရာင္ျခည္သုံး LED မီးစနစ္အား အတတ္နိုင္ဆုံး အသုံးျပဳပါ။
(၁၃) လတ္တေလာ အသုံးမျပဳသည့္ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၏ Plug ေခါင္းမ်ားကို Socket မ်ားမွ ျဖဳတ္ထားပါ။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိိ လၽွပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
(၁၄) လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာသုံးစြဲျခင္းျဖင့္ မီတာခမ်ားမ်ား က်သင့္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါ။
(၁၅) ရိုးရိုးမီးလုံး၊ မီးေခ်ာင္းထက္ Energy Saving Lamp ကို ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။ Energy Saving Lamp ထက္ LED မီးလုံး၊ မီးေခ်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။
(၁၆) Hot Plate သုံး၍ ေရေႏြးအိုး တည္ပါက၊ ေရေႏြးဆူမွွတ္ထက္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္မွ လူက မီးခလုပ္ကို ပိတ္နိုင္၍ လၽွပ္စစ္အသုံးပိုေစပါသည္။ ေရဆူမွတ္ေရာက္သည္ႏွင့္ ခလုပ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ေစေသာ ေရေႏြးတည္ခရားကို သုံးျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာသင့္ပါသည္။
(၁၇) မလိုအပ္ေသာ မီးမ်ားကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာပါ။
(၁၈) နားေထာင္သူမရွိပဲႏွင့္္ အေခြဖြင့္စက္သုံး၍ တီဗြီျဖင့္ သီခ်င္းေခြမ်ား အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္ထားျခင္းကို ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကိုေခၽြတာပါ။
(၁၉) အိမ္အတြင္းႏွင့္ ၿခံဝင္းအတြင္း ေရပိုက္မလုံမွု၊ ေရဘုံဘိုင္ ေရစိမ့္မွုတို႔ကို ျပဳျပင္ပါ။ ေရယိုစိမ့္မွုေၾကာင့္ ေရတင္ခ်ိန္ပိုမ်ားေလ မီတာခ ပိုကုန္က်မွု ျဖစ္ေစပါမည္။
(၂၀) အိမ္ျပင္ပ၌ထြန္းေသာ မီးမ်ားကို ေန႔အလင္းေရာင္ရွိခ်ိန္တြင္ ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာပါ။
(၂၁) လမ္းမီးမ်ားကိို အလင္းေရာင္ရွိေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာပါ။ အလင္းေရာင္အားနည္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ လမ္းမီးမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ဖြင့္ေစၿပီး၊ အလင္းေရာင္ေပၚထြက္လာပါက အလိုအေလ်ာက္ပိတ္ေစသည့္စနစ္ကို တပ္ဆင္ပါ။
(၂၂) ေရပူသုံးဘြိဳင္လာ၊ ေရေႏြးစက္တိို႔ကို အသုံးျပဳမည့္အခ်ိန္မွ ဖြင့္ပါ။ သုံးၿပီးက ခလုပ္ပိတ္ထားပါ။
(၂၃) ေလေအးေပးစက္၏ ေလစစ္ဇကာႏွွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တို႔ကို ပုံမွန္စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ အေအးဓာတ္ အျပည့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
(၂၄) ျမက္ခင္းေရဖ်န္းစနစ္၊ ေရပန္းတို႔ကို လိုအပ္သည္ထက္္ အခ်ိန္ပိုသုံးျခင္းကို ေလ်ာ့ပါ။ ေရပိုကုန္ရာမွ၊ ေရစုပ္စက္/ေရတင္စက္မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာသုံးရသည္မွ လၽွပ္စစ္မီတာခကို ပိုကုန္က်နိုင္ေစပါသည္။
Credit: Moee==========================================

လျှပ်စစ်မီတာခ ပုံမှန်ထက််ပိုမကျအောင် ရှောင်သင့်သည့်အချက် ( ၂၄ ) ချက််

လျှပ် စစ် ဓာတ် အားကို သုံးစွဲရာတွင်် စနစ်တကျ အသုံးမပြုခြင်း၊ မလိုအပ်ပဲ ပိုသုံးထားခြင်း စသည့်အချက်များက သင့်အိမ်ရဲ့ မီတာခကို ပုံမှန်ထက် ပိုမို ကျသင့်စေနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်် မီတာခ ချွေတာနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
(၁) တစ် အိမ်လုံးတွင် မည်သူမျှ မရှိနေချိန်၌ မလိုအပ်သော လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှု အားလုံးကို ပိတ်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ကို ချွေတာသုံးစွဲပါ။
(၂) မီး ပူ တိုက်နေစဉ်၊ တစ်ခုခုလုပ်ရန်် ခေတ္တ ထသွားပါက၊ မီးပူခလုပ်ကို ပိတ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်အသုံးကို ချွေတာပါ။
(၃) အ မှန် တ ကယ် ကြည့်မည့်အချိန်၌သာ တီဗွီကိုဖွင့်ပါ။ ကြည့်သူမရှိဘဲ အချိန်ပြည့် ဖွင့်ထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
(၄) မျက်နှာ သစ်စဉ်၊ သွားတိုက်နေစဉ်် ရေပိုက်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါက၊ ရေဆုံးရှုံးရပြီး၊ ရေပြန်တင်ရန် လျှပ်စစ်သုံးဖို့ လိုအပ်လာပါမည်။ ထို့ကြောင့် သွားတိုက်နေစဉ် ရေပိုက်ခေါင်းကို ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ကို ချွေတာပါ။
(၅) လူ ရှိ သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ပန်ကာများကိို ဆက်တိုက်ဖွင့်ထားခြင်းက မီတာခ ပိုကျစေပါ၍ အသုံးလိုမှ ဖွင့်ပါ။
(၆) လေအေးပေးစက်၏ အပူချိန်ကို နေသာထိုင်သာရှိသော 24-25°C ခန့် ရှိရုံသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
(၇) တီဗွီနှင့် အောက်စက်တို့ကို အသုံးမပြုသည့်အခါ လျှပ်စစ်ခလုပ််ကို အပြီးပိတ်ပါ။ Remote Control ဖြင့်သာ ပိတ်၍ Standby Mode ဖြင့် ထားသည့်တိုင် လျှပ်စစ်မီတာတက်နေပါမည်။
(၈) အပေါ်ရေတိုင်ကီ ရေပြည့်သည်နှင့် ရေတင်စက်ကို အလိုအလျောက်ရပ်စေမည့် စနစ်အား အသုံးပြုပါ။ ရေများ လျှံကျသည်ကို မြင်ရ ကြားရမှ ရေမော်တာကို ပြေးပိတ်ခြင်းက လျှပ်စစ်လေလွင့်မှု ဖြစ်စေပါသည်။ မီတာခ ပို၍ ကုန်စေပါမည်။
(၉) ကွန်ပျူတာကို အသုံးမပြုသည့်အခါ လျှပ်စစ်ခလုပ်ကိို ပိတ်ပါ။ Standby mode ဖြင့် ထားသည့်တိုင် လျှပ်စစ်စားမှု ရှိနေသည်ကို သတိပြုစေလိုပါသည်။
(၁၀) Exhaust Fan များကို လိုအပ်သည့်အချိန်သာ သုံးပါ။ အချိန်ပြည့် ဖွင့်မထားသင့်ပါ။
(၁၁) ပြင်ပအလင်းရောင်ကို အသုံးချပါ။ မလိုအပ်သော အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးများကို လျှော့သုံးပါ။
(၁၂) လမ်းမီးများ၊ ခြံတွင်းမီးများကိို နေရောင်ခြည်သုံး LED မီးစနစ်အား အတတ်နိုင်ဆုံး အသုံးပြုပါ။
(၁၃) လတ်တလော အသုံးမပြုသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ Plug ခေါင်းများကို Socket များမှ ဖြုတ်ထားပါ။
ရန်ကုန်မြို့ရှိိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများ
(၁၄) လျှပ်စစ်ကို ချွေတာသုံးစွဲခြင်းဖြင့် မီတာခများများ ကျသင့်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ။
(၁၅) ရိုးရိုးမီးလုံး၊ မီးချောင်းထက် Energy Saving Lamp ကို ရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်သည်။ Energy Saving Lamp ထက် LED မီးလုံး၊ မီးချောင်းများကို ရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်သည်။
(၁၆) Hot Plate သုံး၍ ရေနွေးအိုး တည်ပါက၊ ရေနွေးဆူမှှတ်ထက် အချိန်ကျော်လွန်မှ လူက မီးခလုပ်ကို ပိတ်နိုင်၍ လျှပ်စစ်အသုံးပိုစေပါသည်။ ရေဆူမှတ်ရောက်သည်နှင့် ခလုပ်ကို အလိုအလျောက် ပိတ်စေသော ရေနွေးတည်ခရားကို သုံးခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ကို ချွေတာသင့်ပါသည်။
(၁၇) မလိုအပ်သော မီးများကို ပိတ်ထားခြင်းဖြင့်် လျှပ်စစ်ကို ချွေတာပါ။
(၁၈) နားထောင်သူမရှိပဲနှင့်် အခွေဖွင့်စက်သုံး၍ တီဗွီဖြင့် သီချင်းခွေများ အချိန်ပြည့် ဖွင့်ထားခြင်းကို ဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ကိုချွေတာပါ။
(၁၉) အိမ်အတွင်းနှင့် ခြံဝင်းအတွင်း ရေပိုက်မလုံမှု၊ ရေဘုံဘိုင် ရေစိမ့်မှုတို့ကို ပြုပြင်ပါ။ ရေယိုစိမ့်မှုကြောင့် ရေတင်ချိန်ပိုများလေ မီတာခ ပိုကုန်ကျမှု ဖြစ်စေပါမည်။
(၂၀) အိမ်ပြင်ပ၌ထွန်းသော မီးများကို နေ့အလင်းရောင်ရှိချိန်တွင် ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ကို ချွေတာပါ။
(၂၁) လမ်းမီးများကိို အလင်းရောင်ရှိသော အချိန်များ၌ ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ကို ချွေတာပါ။ အလင်းရောင်အားနည်းလာသည့်အချိန်တွင် လမ်းမီးများကို အလိုအလျောက် ဖွင့်စေပြီး၊ အလင်းရောင်ပေါ်ထွက်လာပါက အလိုအလျောက်ပိတ်စေသည့်စနစ်ကို တပ်ဆင်ပါ။
(၂၂) ရေပူသုံးဘွိုင်လာ၊ ရေနွေးစက်တိို့ကို အသုံးပြုမည့်အချိန်မှ ဖွင့်ပါ။ သုံးပြီးက ခလုပ်ပိတ်ထားပါ။
(၂၃) လေအေးပေးစက်၏ လေစစ်ဇကာနှှင့် ဓာတ်ငွေ့တို့ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် အအေးဓာတ် အပြည့်ရအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။
(၂၄) မြက်ခင်းရေဖျန်းစနစ်၊ ရေပန်းတို့ကို လိုအပ်သည်ထက်် အချိန်ပိုသုံးခြင်းကို လျော့ပါ။ ရေပိုကုန်ရာမှ၊ ရေစုပ်စက်/ရေတင်စက်များကို အချိန်ကြာကြာသုံးရသည်မှ လျှပ်စစ်မီတာခကို ပိုကုန်ကျနိုင်စေပါသည်။
Credit: Moee
အားလံုးကိုခင္မင္လွ်က္
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

လၽွပ္စစ္မီတာခ ပုံမွန္ထက္္ပိုမက်ေအာင္ ေရွာင္သင့္သည့္အခ်က္ ( ၂၄ ) ခ်က္္ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 6:50 PM Rating: 5 လၽွပ္ စစ္ ဓာတ္ အားကို သုံးစြဲရာတြင္္ စနစ္တက် အသုံးမျပဳျခင္း၊ မလိုအပ္ပဲ ပိုသုံးထားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားက သင့္အိမ္ရဲ့ မီတာခကို ပုံမွန္ထက္ ပ...

No comments: