၀ါယာေ႐ွာ့စ္္ ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေသာ မီးေဘး ကာကြယ္္နိုင္ဖို႔ အခ်ိန္သံုးမိနစ္ျဖင့္္ မျဖစ္မေနဖတ္႐ႈ့ေပးၾကပါ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

၀ါယာေ႐ွာ့စ္္ ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေသာ မီးေဘး ကာကြယ္္နိုင္ဖို႔ အခ်ိန္သံုးမိနစ္ျဖင့္္ မျဖစ္မေနဖတ္႐ႈ့ေပးၾကပါ

[Zawgyi] ၿဖင္႔ဖတ္ရန္ အခ်ိန္သံုးမိနစ္ျဖင့္ မျဖစ္မေနဖတ္႐ႈ့ေပးၾကပါ
၀ါယာေ႐ွာ့စ္ မီးေဘး ကာကြယ္နည္္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ မီးေလာင္းျခင္းမ်ားေလ့လာၾကည့္ရာ ၀ါယာေ႐ွာစ္ ေၾကာင့္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါသည္္
ဘာေၾကာင့္ ၀ါယာေ႐ွာစ္ ျဖစ္ရပါသလဲ ကြၽန္ေတာ္ အေတြ႔ၾကံဳႏွင့္သိသေလာက့္္႐ွင္းျပပါမည္္
တိုးတက့္လာေသာ လူေနမႈ့အဆင္တန္း မ်ား ၏ အဓိကေသာ့ခ်က့္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အိမ္တြင္းလ်ွပ္စစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား မ်ားျပားစြာ ယခု ငါးႏွစ္အတြင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက့္လာပါသည္ ယခင္ ကမိမိအိမ္တြင္ သြယ္တန္းထားေသာ မီႀကိဳးမ်ား ၏ ခံႏိုင္ရည္ ထက့္ ယခု အိမ္တစ္အိမ္အတြင္း သံုးစြဲေနေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား Load ကပိုမ်ားေနသည္ကို သတိမထားမိၾကပါ ။ မ်ိဳးစံုေသာ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၀ယ္ယူၾကၿပီး
အိမ္အတြင္း သြယ္တန္းထားေသာ မီးႀကိဳးမ်ားကို လဲရန္ မည္သူမွ် စိတ္မ၀င္စားၾကပါ ပလပ္ေပါက့္႐ွ္ိိရင္ ထိုးၿပီးအသံုးျပဳလိုရသည္ဆိုေသာ အေတြးမ်ားသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူအမ်ားစုသိ႐ွိၾကပါသည္ ။ ကန္ထ႐ိုက့္တိုက့္မ်ားတြင္လည္း လ်ွပ္စစ္ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမွားခံပစၥည္းမ်ား လိုအပ့္ေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္ ။အေရးႀကီးဆံုးအခ်က့္က လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ၿပိဳင္ၿပီး မသံုးစြဲပါႏွင္
ဥပမာ ေရစက္ေမာင္းေနခ်ိန္ ဟင္္းအိုး ထမင္းေပါင္းအိုး စသည္မ်ား မသံုးပါႏွင့္ မီးပူတိုက့္ေနခ်ိန္ ေရခဲေသတၱာပိတ္ထားပါ မိမိအိမ္စတင္ မီးႀကိဳးသြယ္တန္းစဥ္ကထက္ ယခု လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား တိုးလာသည္ကို သိ႐ွိရင္ နားလည္ေသာ လ်ွပ္စစ္၀ါယာရိန္းသမား ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး လိုအပ္သည့္မီး
ႀကိဳးမ်ား ထပ္မံတပ့္ဆင္ပါ မီးႀကိဳးသံုးရာတြင့္ (twin ) ႏွစ္ေခ်ာင္းပူးထားေသာႀကိဳးမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကိုေ႐ွာင္႐ွားပါ (single) တစ္ေခ်ာင္းျခင္းသြယ္တန္းေသာ နည္းစနစ္ကိုအသံုျပဳေပးပါ ့ႀကိဳးမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္လ်ွင္ under ground သြယ္တန္းျခင္းမ်ား ကို အတက္ႏိုင္ဆံုး မျပဳလုပ့္ပါႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္မ်ားေပၚတြင္ သြယ္တန္းထားေသာ မီးႀကိဳးမ်ားကို စနစ္တစ္က် မီးပိုက္မ်ားထဲကို ထည့္ၿပီးအသံုးျပဳဳဳၾကပါ တက္ကြၽမ္းနားလည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး Load မ်ားလွ်င့္ ေ႐ွာ့စ္ ျဖစ္လ်ွင့္ အလိုေလ်ာက့္ ျဖတ္ခ်မည့္ Safety Breaker မ်ား မိမိအိမ္တြင္ တပ့္ဆင္ၾကပါ ပ်က္စီးေနေသာ မီခလုပ့္မ်ားကို လဲလည္ၾကပါ ေစ်းနည္းေသာ မီးခလုပ့္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းေ႐ွာင္က်ဥ္ပါ ။
ယခု တင္ျပေသာအရာမ်ားသည္ ဆယ္ႏွစ္တာ လွ်ပ့္စစ္၀ါယာရိန္း သမားအျဖစ္္ ရပ္တည္လာေသာ ကြၽန္ုပ္၏ အေတြ႔ၾကံဳမ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ရန္ အသိေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုလိုအသိမ်ားသိ႐ွိၿပီးခ်ိန္တြင္ မိမိအိမ္အတြင္းမီးႀကိဳးမ်ားလဲသင့့္မလဲသင့္ လိုအပ္ေသာ အမွားခံပစၥည္းမ်ား႐ွိမ႐ွိ သိရေအာင္ လ်ွပ္စစ္နားလည္တက္ကြၽမ္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီ ၀ါယာေ႐ွာစ္မွျဖစ္ေသာ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္လိုက့္ၾကရေအာင္။
Post By -Myo Nyi Aung

အားလံုးကိုခင္မင္လွ်က္
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

၀ါယာေ႐ွာ့စ္္ ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေသာ မီးေဘး ကာကြယ္္နိုင္ဖို႔ အခ်ိန္သံုးမိနစ္ျဖင့္္ မျဖစ္မေနဖတ္႐ႈ့ေပးၾကပါ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 7:19 PM Rating: 5 [Zawgyi] ၿဖင္႔ဖတ္ရန္ အခ်ိန္သံုးမိနစ္ျဖင့္ မျဖစ္မေနဖတ္႐ႈ့ေပးၾကပါ ၀ါယာေ႐ွာ့စ္ မီးေဘး ကာကြယ္နည္္း ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ မီးေလာင္းျခင္...

No comments: