သင့္ Android Device မွာ Browsers, Video Player , File Manager တို႔လို အလုပ္တူညီတဲ့ Apps မ်ားကို တစ္ခုထက္ ပိုမို ထည့္သြင္းထားတတ္ၾကပါတယ္။ App တစ္ခုကို Default အျဖစ္ မသတ္မွတ္ထားရင္ အလုပ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္တဲ့အခါတိုင္းမွာ မည္သည့္ App ျဖင့္ ျပဳလုပ္မလဲလို႔ Android က သင့္ကို ေမးမွာပါ။ သင္က ႏွစ္သက္ရာတစ္ခုကို ေရြးေပးၿပီး Always or Once ကို ေရြးေပးရပါတယ္။ Always ကို ေရြးရင္ေတာ့ အဲဒီ App ကို Default App အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ အရင္ Android OS အေဟာင္းမ်ားမွာေတာ့ Default App ကို အျခားတစ္ခု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ဖို႔အတြက္ မူလသတ္မွတ္ထားတဲ့ App ကို Clear Default ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ အခုေတာ့ တစ္ေနရာထဲကေန Default Apps မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ပါၿပီ။ စီမံခန္႔ခြဲရတဲ့ ေနရာဟာ ဖုန္းထုတ္လုပ္သူအေပၚမူတည္ၿပီး ေနရာကြဲျပားၾကေပမယ့္ ဖုန္းအမ်ားစုအတြက္ Settings ထဲမွာ ျပဳလုပ္ရတာပါ။
၁။ Phone Settings ထဲသြားပါ။ Apps or Manage Apps or Applications ထဲသြားပါ။ ဖုန္းထုတ္လုပ္သူအေပၚမူတည္ၿပီး အမည္မ်ား ကြဲျပားတတ္ပါတယ္။

1 

၂။ ဒီေနရာမွာလည္း ဖုန္းထုတ္လုပ္သူအေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားၾကပါတယ္။ Stock Marshmallow မွာ ညာဘက္အေပၚထိပ္မွ Settings Icon ကို ႏွိပ္ၿပီး Default Apps ထဲသြားပါ။ Android N မွာေတာ့ Main App Screen ရွိ Default Applications ထဲသြားပါ။

2 

၃။ LG Handsets မ်ားမွာ ညာဘက္ထိပ္မွ Menu ကို ႏွိပ္ၿပီး Configure apps ထဲသြားပါ။ Huawei Phones မ်ားမွာ စကရင္ရဲ႕ ေအာက္ေျခမွ Default App Settings ထဲသြားပါ။

3 

၄။ အဲဒီမွာ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾကတဲ့ Launcher , Browser , Dialer, SMS , Music, Camera , Email တို႔အတြက္ Default App မ်ားကို သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။

4 

မွတ္သားစရာေကာင္းတာက Launcher , Browser တို႔လို Default App အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္တဲ့ App အသစ္ တစ္ခုကို Install လုပ္တဲ့အခါမွာ မူလ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Default App ကို ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အသစ္ ထည့္သြင္းလိုက္တဲ့ App ကို Default အျဖစ္ လြယ္ကူစြာ သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

CREDIT- myanmardigitallife.com