ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT)သည္ သံုးစဲြသူမိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ အေတြ႔အႀကံဳသစ္ မ်ားကို ေပးႏိုင္မည့္ ပထမဆံုးေသာ “လိုတရ” web portal ကိုစတင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းမတ္လ ၁၇ ရက္ေန ့က ေၾကျငာလိုက္သည္။ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ http://lotayamm.com တြင္ သြား ေရာက္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ web portal သည္ ျမန္မာျပည္ရွိသံုးစဲြသူမ်ား လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး တစ္ေနရာထဲတြင္ ရရွိႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသံုးဝင္မႈမ်ားကို ၂၄ နာရီပတ္လံုး လက္တစ္ခ်က္ေထာက္ လိုက္ရံုျဖင့္ တစ္ေနရာထဲတြင္ စံုလင္စြာ ရရွိႏိုင္မည္ ဟုသိရသည္။  “လိုတရ”ကို သံုးစဲြျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻအဝန္း ရွိ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  မိုးေလ၀သဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ MPT ၏ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္း အရာမ်ား ကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ “လိုတရ” web portal တြင္ Google Search box,    မိုးေလဝသဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား , ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးဖလွယ္ျခင္းမ်ား ,သတင္းမ်ား , MPT ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
MPT-KSGM Joint Operation ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Takashi Nagashima က “မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစဲြ သူေတြဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် တိုးပြားလာေနပါတယ္၊ လူတိုင္းဟာမိုဘိုင္းဖုန္းကို အရာအားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳေန ၾကပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ထပ္ခ်ဲ႕ၿပီး သံုးစဲြသူေတြအတြက္ အထူးအစီအစဥ္ေတြကို အမ်ားအျပားေပးရင္း လူတိုင္းနဲ႔အတူ အခ်ိန္တိုင္း ရွိေနတဲ့အခါ အၿမဲရရွိႏိုင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးခ်င္ပါတယ္၊ ဒီ web portal က သတင္းေတြ ဖတ္ရာမွာ၊ မိုးေလဝသ သတင္းၾကည့္တဲ့အခါနဲ႔ MPT ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္းကိုပါ လြယ္လြယ္ ကူကူသိရွိေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ “လိုတရႏွင့္ အတူ MPT သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ application ကိုလည္း ထားရွိေပးမည္ ဟုသိရသည္။ ထို application မွတဆင့္ ေအာက္ပါ MPT ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္မည္ — လက္က်န္ေငြစစ္ေဆးျခင္း၊
“လိုတရ” web portal၊ တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအခ်င္းခ်င္းဘီလ္လဲႊေျပာင္းျခင္း၊ ေငြျဖည့္ျခင္း၊ အင္တာ နက္ package ဝယ္ယူျခင္း၊ ေခၚသူနားဆင္ေတးသံစဥ္ (CRBT) ရယူျခင္း၊ Infotainment၊ ေဆြသ ဟာ၊ Call Me Back၊ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ MPT Call Center ၊ MPT website ႏွင့္ MPT Facebook မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။၊

ေကာင္းျမတ္ရာ (DIGITALLIFEJOURNAL)