ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ေအာ္ပေရတာ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ေအာ္ပေရတာ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ေအာ္ပေရတာ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန မွ သိရသည္။
အဆိုပါ ေအာ္ပေရတာအေနျဖင့္ MPT, Telenor, Ooredoo တို႔ႏွင့္အၿပိဳင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာတြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ သံုးခုပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၁၁ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Myanmar National Telecom Holding Public Limited, အစိုးရ၏ အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆိုျပဳတင္ျပထားသည့္ Star High Public Co.,Ltd ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ Viettel ကုမၸဏီတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရယူသုံးစြဲမည့္ ျပည္တြင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ အစုစပ္ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံျခားမိတ္ဖက္ကုမၸဏီ ေရြးခ်ယ္ရန္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီကို ၂၀-၁၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ၅-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ယခင္ လိုင္စင္ခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ Roland Berger Consultant ကုမၸဏီ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႕အား ငွားရမ္း၍ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၁.၉.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၁၁ ခုအား ျပည္တြင္းအထူးလုပ္ငန္းကုမၸဏီ (Special Purpose Company) အျဖစ္ Myanmar National Telecom Holding Public Limited ကိုဖြဲ႕စည္းနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉.၁.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားဖိတ္ၾကား၍ စတုတၳေျမာက္ လိုင္စင္ရယူေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အစိုးရအစုရွယ္ယာရွင္အား ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုျပဳတင္ျပထားသည့္ Star High Co.,Ltd အားသတ္မွတ္ေပးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊
၁၈.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွ Request for Proposal (RFP) အရ ေလၽွာက္လႊာတင္သြင္းလာသည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ဖြဲ႕တည္းျဖစ္ေစ၊ တစ္ဖြဲ႕ထက္ပိုသည္ျဖစ္ေစ Foreign Partner ေရြးခ်ယ္ေရး အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ေပးဇယား ၁၂၅၀ ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္ ရရွိမွသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ဆက္လက္တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၁၈.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တင္ဒါလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ (EOI, RFP ႏွင့္ Application) ကို သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံViettel ကုမၸဏီ၏ အဆိုျပဳေလၽွာက္လႊာကို တင္ဒါပိတ္သိမ္းသည့္ ၁၈.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ သတ္မွတ္အခ်ိန္တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ Consultant ကုမၸဏီႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ Viettel ကုမၸဏီမွာ Foreign Partner ေရြးခ်ယ္ေရး အနိမ့္ဆုံး အမွတ္ေပးဇယားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အမွတ္ ၁၆၁၀ ရရွိခဲ့သျဖင့္ Successful Applicant အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဖက္စပ္ဖြဲ႕စည္းေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ အေသးစိတ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
  
Credit-Internetjournal

က်ြန္ေတာ္တင္သမွ်ပိုစ့္ေတြ Facebook ကေနရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ။ { ဒီမွာ Like ႏွိပ္ပါ }မန္ဘာ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ပိုစ့္အသစ္တင္တိုင္း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မန္ဘာ၀င္ခဲ့ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ 
   
 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ေအာ္ပေရတာ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 8:22 AM Rating: 5   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ေအာ္ပေရတာ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန မွ သိရသည္။ အဆ...

No comments: