တရုတ္၏ အႀကီးမားဆံုး Search Engine Company ျဖစ္ေသာBaidu က ေမာင္းသူမဲ့ ကားနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ Baidu က တရုတ္တြင္ သူ၏ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားကိုရႈပ္ေထြးေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာရာသီဥတုမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ၿပီးၿပီဟုေၾကညာပါသည္။
Baidu က အေမရိကန္တြင္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားကိုစမ္းသပ္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ ကုမၸဏီက ၂၀၁၈ တြင္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားကိုေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ယခင္ Google ၏ AI ဌာနမွ အႀကီးအကဲ ျဖစ္ၿပီးယခုBaidu ၏ သိပၸံပညာဌာနမွ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Andrew Ng က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ Sunnyvale တြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၆၀ ျဖင့္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားစီမံကိန္းကို ျပဳလုပ္ေနသည္ဟုေျပာပါသည္။
Baidu ၏ ေမာင္းသူမဲ့ ကားစီမံကိန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာအရာရွိအခ်ိဳ႕သည္လည္းေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားလမ္းမ်ားေပၚ ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ Baidu က ယခင္ႏွစ္တြင္ သူ၏ ေမာင္းသူမဲ့ ကားစီမံကိန္းကိုစတင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ BMW 3 ကိုေမာင္းသူမဲ့ ကားအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္ထားၿပီး ၁၉ မိုင္ခရီးကိုယခင္ႏွစ္ကစမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။

အင္တာနက္ဂ်ာနယ္